Znajdź nas na

Szkoła medyczna w Ostrowie Wielkopolskim nosząca dziś nazwę: Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej ma piękną i bogatą tradycję. Powstała w 1966 roku, roku 1000-lecia naszego państwa. Wśród wielu dat, w szczególny sposób wpisała się data 8 czerwca 1966 r. decyzja MZiOS o powołaniu Liceum Medycznego Pielęgniarstwa.

Otwarcie Otwarcie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa nastąpiło 3 października 1966 roku, a dzień później 4 października rozpoczęły się pierwsze zajęcia lekcyjne - pierwsze lekcje rozpoczęło 96 uczennic.
Organizację szkoły powierzono Leokadii Świderskiej - pierwszej dyrektorce szkoły. Trud pracy organizacyjnej dzielili z nią pierwsi pracownicy etatowi: Stefania Sobczak- kierownik szkolenia. Zdzisława Pifke. Alojzy Lewicki - nauczyciel, Danuta Kierzkowska - księgowa i Waleria Spaleniak - pracownik fizyczny. Szkołę usytuowano w budynku szpitala miejskiego, a budynek musiał być zaadoptowany od podstaw. Remonty obejmowały remont kapitalny, bowiem sale szpitalne były zamieniane na klasy. Wyposażenie szkoły przejęto po zlikwidowanej Zasadniczej Szkole Medycznej Asystentek Pielęgniarskich PCK w Krotoszynie.

l września 1967 roku otwarto internat szkoły, który został usytuowany w budynku dawnego oddziału chirurgii ortopedycznej. Znalazło w nim miejsce 40 uczennic.
Równocześnie trwał remont i adaptacja innych pomieszczeń na potrzeby szkoły. W styczniu 1970 roku gmach frontowy przy ulicy Limanowskiego oddano do użytku.
Liceum Medyczne stało się oparciem dla otwarcia we wrześniu w 1968 roku Państwowej Szkoły Położnych, która od 1971 nosi nazwę Medycznego Studium Zawodowego.

W roku 1975 oddano do użytku nowy internat na 288 miejsc. Dawne województwo poznańskie odczuwało brak techników fizjoterapii. W lutym 1975 roku powstał Wydział Fizjoterapii realizując proces dydaktyczny w oparciu o wykorzystanie pracowni Zakładu Rehabilitacji Szpitala Miejskiego. Po zaspokojeniu potrzeb kadrowych zaniechano naboru w roku 1980. Wydział reaktywowano w roku 1984 na wniosek Głównego Lekarza Wojewódzkiego w Kaliszu.
We wrześniu 1976 roku utworzono Wydział Pracowników Socjalnych - oddział zaoczny.
Szkoła przeżywała mały jubileusz 10-lecia istnienia. Uroczystości połączono z nadaniem szkole imienia Hanny Chrzanowskiej wybitnej polskiej pielęgniarki. Akt nadania wręczył dyrektorce szkoły starszy wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu dr Zbigniew Jakubowski.

Różne kierunki kształcenia w zawodach medycznych spowodowały utworzenie w 1977 roku Zespół Szkół Medycznych, który również przyjął imię Hanny Chrzanowskiej.
Po przejściu na emeryturę mgr Leokadii Świderskiej stanówisko dyrektora szkoły objęła z dniem l sierpnia 1981 roku mgr Zdzisława Pifke. W Zespole utworzono w 19S1 roku 4 letnie Liceum Medyczne Wydziału Opiekunek Dziecięcych przygotowujące absolwentki do pracy z dzieckiem zdrowym w Żłobkach i Domach Małego Dziecka. Rozpoczęto naukę w 5-dniowym tygodniu zajęć dydaktycznych.

 

15-lecie szkoły to okres trwania stanu wojennego. Mimo trudnych warunków szczególnie gospodarczych, w dalszym ciągu prowadzono remont szkoły i internatu, modernizując pomieszczenia do nauki.

Rok 1986 - to 20-lecie Liceum Medycznego. Jubileusz szkoły połączono wówczas z II Zjazdem Absolwentów i otwarto Izbę Tradycji i Patrona Szkoły.
W celach doskonalenia pracy dydaktycznej zorganizowano w 1986 roku Krajową Konferencję dla dyrektorów szkół medycznych podczas której młodzież i nauczyciele prezentowali formy pracy pozalekcyjnej.
Nauczyciele przez cały okres funkcjonowania szkoły przejawiali dużą aktywność zawodową i społeczną. Przez wiele lat przygotowywali uczniów do Olimpiady Pielęgniarstwa i Położnictwa. Rok 1989 to finał krajowej Olimpiady Pielęgniarstwa w Bielsku - Białej. Laureatkš l miejsca w kraju została uczennica Liceum Medycznego - Renata Rymarz, dlatego też organizatorem finału XXIII Olimpiady Pielęgniarstwa została nasza szkoła.
W roku szkolnym 1991/1992 dokonano ostatniego naboru kandydatów do Liceum Medycznego. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej przyjęło model kształcenia w zawodach medycznych zgodnie z zaleceniami Œwiatowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej. Wprowadzono na terenie całego kraju system kształcenia na podbudowie szkoły ogólnokształcącej.
Po raz pierwszy przyjęliśmy w roku szkolnym 1991/1992 kandydatów do Medycznego Studium Zawodowego na Wydział Pielęgniarski w cyklu 2-letnim.
Lata 1992 - 1993 - to okres modernizacji pracowni przedmiotowych dla wydziałów policealnych.
W 1993 roku odbyło się w murach naszej szkoły spotkanie szkół medycznych całej Polski, które nosiły imię Hanny Chrzanowskiej.
Lata 1994 i 1995 - to sukcesy słuchaczy wydziału fizjoterapii i I miejsce oraz puchar na własność w Ogólnopolskim Konkursie "Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom".
W roku 1995 Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie ogłosiło konkurs dla szkół medycznych na realizacje nowego programu nauczania odpowiadajšcemu standardom europejskim. 6 szkół medycznych w kraju wygrało ten konkurs.Wśród nich nasza szkoła.
Rok 1996 bardzo bogato wpisał się w kroniki szkolne. Odbyła się Krajowa Konferencja dla nauczycieli pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego. Szkołę opuścili ostatni absolwenci Liceum Medycznego.
Zakończyła swojš działalność Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych. Na emeryturę przechodzi dyrektor szkoły mgr Zdzisława Pifke.
Od l września 1996 roku dyrektorem szkoły została mgr Krystyna Pisula (absolwentka Liceum Medycznego 1971 rocznika).
Rok 1996 - to jubileusz 30-lecia szkoły połączony z III Zjazdem Absolwentów.
l września 1996 roku to data rozpoczęcia realizacji nowego programu naczania w 3-letniej szkole pielęgniarstwa. Datę rozpoczęcia wdrażania nowego programu poprzedziły warsztaty szkoleniowe nt. "Nowa koncepcja kształcenia pielęgniarek", które odbyły się w Medycznym Studium Zawodowym nr l imienia Anny Rydlówny w Krakowie. W warsztatach wzięli udział oprócz strony Polskiej nauczyciele Uniwersytetów kształcących pielęgniarki z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Norwegii. Nasza szkoła wspólnie z Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Poznaniu rozpoczęła współpracę z College w Oslo i Gjovik.

Współpraca umożliwiała poznanie różnorodnych form kształcenia, innego stylu pracy szkół, zróżnicowanych metod pracy nauczycieli. College z Oslo przekazał nam komputery oraz podręczniki do nauk pielęgniarstwa. Przed i w trakcie roku szkolnego 1996 - 1997 zespoły przedmiotowe tworzyły i udoskonalały przy współpracy koordynatora z CEM autorskie szczegółowe programy dla poszczególnych bloków przedmiotów zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Nowa filozofia kształcenia, filozofia pielęgniarstwa, pielęgnowania, sprostanie standardom europejskiego kształcenia w polskich realiach nie były proste do realizacji.
Efektywne wykorzystanie czasu na samokształcenie słuchaczy, uczenie ich pisania esejów było nowym doświadczeniem dla nauczycieli i słuchaczy. Wszyscy musieli pokonać opory, które są normalną reakcją przy wprowadzeniu każdej zmiany.
Przekonanie, że kształcimy przyszłe absolwentki kierunku pielęgniarskiego, które powinny być lepiej przygotowane do czekających je odpowiedzialnych i samodzielnych zadań, stale wzrastających oczekiwań pacjenta dzisiaj i jutro, dotyczące jakości usług w zdrowiu, zagrożeniu życia, chorobie, niepełnosprawności, w każdym wieku, od poczęcia aż do końca, oraz odpowiedzialności za jakość wdrażania 3-letniego programu były siłą napędową do rozwiązywania sytuacji utrudniających efektywną realizację tego programu.
Znaczącym doświadczeniem dla kadry pedagogicznej były wizyty nauczycieli polskich w Norwegii, a norweskich w Polsce oraz międzynarodowe warsztaty po każdym roku wdrażania programu.
Dziś mamy tylko nadzieję że dodatkowe umiejętności uczyniły absolwentki 3-letnich szkół pielęgniarstwa bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy, lepiej przygotowanymi do pracy naukowej, organizacyjnej, praktycznej, podejmowania i ponoszenia odpowiedzialności na każdym stanowisku pracy oraz, że będą lepiej przygotowane do samokształcenia i studiowania na wydziałach pielęgniarskich AM.
3-letni cykl kształcenia zakończony został jako innowacja pedagogiczna i jest już historią, która pozostawiła pewien niedosyt i wiele znaków zapytania. Równolegle z kształceniem pielęgniarek prowadziliśmy kształcenie na kierunkach: położna, technik fizjoterapii i opiekunka dziecięca.
Sukcesy słuchaczy kierunku technik fizjoterapii w Ogólnopolskich Konkursach "Promocja zdrowia i zapobiegania chorobom" zaowocowały organizacją Krajowej Konferencji Przedmiotowo - Metodyczncj Fizjoterapii w 1997 roku.
Współpraca ze szkołami z Norwegii trwała przez cały okres wdrażania programu trzyletniego. W 1998 roku nawiązana została współpraca ze szkołą w Szwecji kształcšcą młodzież na kierunku zbliżonym do naszej opiekunki dziecięcej.
Młodzież i nauczyciele przez cały okres nauki i pracy czerpali wzory z patronki szkoły Hanny Chrzanowskiej. 3 listopada 1998 roku otwarty został proces beatyfikacyjny. By pamięć o patronce była bardzo żywa szkoła organizuje wycieczki do Krakowa połšczone z odwiedzinami grobu patronki i w miarę możliwości odbywają się spotkania z uczennicami Hanny Chrzanowskiej.Wymogiem dla pracy pedagogicznej stało się śledzenie rynku pracy. Dlatego uznaliśmy, ze ofertę edukacyjną należy przez cały czas rozszerzać i tak od września 1999 roku rozpoczęliśmy kształcenie na kierunku instruktor higieny. Nowy kierunek to nowe miejsca zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, na uwagę zasługiwała bardzo dobra współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Ostrowie Wielkopolskim.
Z każdym nowym rokiem szkolnym wzrasta potrzeba promocji szkoły. Starostwo Powiatowe zaprosiło nas do udziału I Targach Edukacyjnych. Targi organizowane są po dzień dzisiejszy. Wystawcy otrzymywali podziękowania za udział,wyróżnienia i nagrody. Rok 2001 - to rozpoczęcie kształcenia na kierunku terapeuta zajęciowy oraz obchody 35-lecia szkoły. Dalsze poszerzenie ofert edukacyjnych nastąpiło w 2003 roku rozpoczęliśmy kształcenie na kierunkach: dietetyk, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej.
W 40-letniej historii naszej szkoły, jak w życiu każdego z nas radości i sukcesy przeplatały się z trudnościami i kłopotami. Jesteśmy jedną z wielu szkół w regionie i w Polsce, która ma doświadczenie w kształceniu pielęgniarek począwszy od 5-letniego Liceum Medycznego po przez przekształcenie w strukturze Medycznego Studium Zawodowego w cyklu 2-letnim, 3-letnim i 2,5-letnim; dlatego bardzo ważne w historii szkoły było otwarcie 2003 roku Ośrodka Dydaktycznego Akademii Medycznej w Poznaniu i rozpoczęcie kształcenia w systemie licencjaclim pielęgniarek i położnych.
Transformacja ustrojowa w Polsce spowodowała radykalną zmianę warunków życia całego społeczeństwa. Zachodzące przemiany polityczne i ekonomiczne przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc społeczną dlatego od l września 2005 roku rozpoczęliśmy kształcenie na kierunku Opiekun w Domu Pomocy Społecznej w systemie zaocznym. Dla absolwentów szkół ponad gimnazjalnych poszerzyliśmy ofertę o kierunek technika masażysty.
Staramy być się szkoła twórczą, dobrze przygotowującą swoich absolwentów do pracy. Dzięki dużemu zaangażowaniu słuchaczy i nauczycieli jesteśmy szkołą otwartą na potrzeby środowiska i szkołą promującą zdrowie.
Staramy się przygotować młodych ludzi zdolnych do uprawiania zawodów fachowego pomagania, do działania na rzecz drugiego człowieka. Codzienna rzetelna praca nauczycieli i słuchaczy owocuje znaczącymi sukcesami i uznaniem w środowisku.
Nasi absolwenci pracują w różnych placówkach ochrony zdrowia w kraju i zagranicą są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania wybranych zawodów. Wielu z nich pełni odpowiedzialne funkcje na różnych szczeblach zarządzana w ochronie zdrowia oraz w szkolnictwie medycznym.
Jesteśmy świadomi, że w szkolnictwie medycznym czeka nas jeszcze wiele zmian, będš również trudności, ale nie brak nam wiary we własne siły i liczymy na życzliwą pomoc naszych    zwierzchników i przyjaciół.

                                                                                                                                                                                                opracowała Krystyna Roszak, X 2006

 

Dyrektorzy szkoły

 • 1966 - 1981 Leokadia Świderska
 • 1981 - 1996 Zdzisława Pifke
 • 1996 - 2007 Krystyna Roszak
 • od 2007 Tomasz Kuczma

 

Wicedyrektorzy

 • 1968 - 1973 Alojzy Lewicki
 • 1973 - 1994 Eugeniusz Kasprzak
 • od 2021 Grażyna Kaja

 

Kierownicy kształcenia praktycznego

 • 1966 - 1988 Stefania Sobczak
 • 1968 - 1981 Zdzisława Pifke
 • 1970 - 1972 Elżbieta Ambrożkiewicz
 • 1972 - 1974 Bożena Zuchowska
 • 1974 - 1976 Urszula Seroka
 • 1976 - 1978 Zofia Dykcik
 • 1979 - 1999 Irena Kasprzak
 • 1988 - 2004 Zenona Hofmańska
 • 2004 - 2011 Maria Tomaszewska
 • 2011 - 2021 - Grażyna Kaja
 • od 2021 - Izabela Mielcarek

 

Kierownicy kursów zawodowych

 • 2016 - 2021 - Izabela Mielcarek
 • od 2021 - Bianka Lis-Jarczak

 

Kierownicy internatu

 • 1967 - 1968 Krystyna Karlińska
 • 1967 - 1973 Teresa Twarowska
 • 1973 - Ewa Giernalczyk
 • 1973 - 1981 Jadwiga Poradzewska - Pietrzak
 • 1981 - 1983 Dorota Busza
 • 1983 - 1991 Irena Dolata
 • 1991 - 2003 Krystyna Chmielewska
 • 2003 - 2006 Renata Wilgocka

 

                                                                                                                                                                                      opracowali Krystyna Roszak i Tomasz Kuczma

 

50 lat SZKOŁY MEDYCZNEJ 4 listopada 2016 roku nasz "Medyk" obchodził swoje półwiecze istnienia. To właśnie 50 lat temu decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1966 roku powołano Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Ostrowie Wielkopolskim. Bazą dla szkoły stały się budynki dawnego Szpitala Miejskiego. Przez dwa pierwsze lata funkcjonowania szkoła prowadziła wyłącznie kształcenie pielęgniarek.

Później reagując na potrzeby dynamicznie rozwijającej się opieki zdrowotnej, szczególnie nowo powstałego szpitala, uruchamiano kolejne kierunki kształcenia:

 • Państwową Szkołę Położnych,
 • Wydział Fizjoterapii,
 • Zaoczny Wydział Pracowników Socjalnych,
 • Wydział Opiekunek Dziecięcych i inne.

Rozwój szkoły i zmiany w strukturze medycznego szkolnictwa zawodowego powodowały konieczność zmian organizacyjnych. W 1977 roku utworzono Zespół Szkół Medycznych, a po wygaszeniu kształcenia pielęgniarek na poziomie liceum powołano Medyczne Studium Zawodowe. W wyniku reformy administracyjnej państwa w 1999 r. organem prowadzącym szkołę został Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Kolejnym krokiem było utworzenie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którego skład weszły: Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej oraz nowo utworzona Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych. Utworzenie Centrum umożliwiło szkole prowadzenie kształcenia w formach pozaszkolnych, kursowych. Należy podkreślić, że Województwo Wielkopolskie, jako pierwsze w Polsce utworzyło branżowe, medyczne centra kształcenia w odpowiedzi na wdrażaną wówczas reformę szkolnictwa zawodowego.

Przez 50 lat funkcjonowania szkołę opuściło prawie 6200 absolwentów, kształconych w 18 zawodach. W chwili obecnej prowadzone jest kształcenie na 8 -œmiu kierunkach medycznych i paramedycznych, w formie stacjonarnej, zaocznej oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Aktualnie placówka kształci w zawodach: technika masażysty, technika farmaceutycznego, terapeuty zajęciowego, higienistki stomatologicznej, technika elektroradiolog, opiekunki dziecięcej, opiekuna medycznego oraz technika usług kosmetycznych stacjonarnie i w formie KKZ. Szkoła stara się proponować nowe kierunki kształcenia reagując elastycznie na dynamiczne zmiany na rynku edukacyjnym i rynku pracy.
Oficjalne uroczystości odbyły się w Ostrowskim Centrum Kultury z udziałem zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta i oraz przedstawiciele biur poselskich (Tomasza Ławniczaka i Jarosław Urbaniaka) i senatora (Łukasza Mikołajczyka).
W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego głos zabrała Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która powiedziała między innymi „ 50 lat to czas, w którym szkoła mocno wpisała się w lokalną społeczność”.
Jubileusz przywołuje wspomnienia. Rzetelna praca i pasja nauczycieli, pracowników, uczniów i słuchaczy zaowocowała wspaniałym dorobkiem.
Samorząd Województwa uhonorował okolicznościowymi upominkami obecne na jubileuszu byłe panie dyrektor ostrowskiego Medyka Leokadię Świderską, Zdzisławę Pifke i Krystynę Roszak.
Jubileusz uświetnił koncertem Big Band Powiatu Ostrowskiego pod dyrekcją Roberta Matuszewskiego.
Następnie przyszedł czas na wspomnienia. Nie jednemu absolwentowi zabłysła łza w oku na widok starych murów... Zadbaliśmy, aby każdy miał czas na zwiedzenie szkoły i na wspólny posiłek w gronie dawno niewidzianych przyjaciół.
W Izbie Tradycji Szkoły i w bibliotece goście mogli pooglądać stare kroniki szkoły i klas, poszukać siebie na zdjęciach absolwentów czy wpisać się do Księgi Pamiątkowej Szkoły.
Jak milo spotkać koleżanki i powspominać, zobaczyć jak zmienił się wystrój klas i korytarzy.
Obchody zakończyła uroczysta kolacja w restauracji Folwark Polski w Radłowie.
W przeddzień uroczystości odbyła się uroczysta Msza Święta w kościele NMP w Ostrowie Wielkopolskim, w której uczestniczyli: dyrekcja szkoły, nauczyciele, zaproszeni goście oraz słuchacze szkoły. Zebranych serdecznie powitał dyrektor szkoły mgr Tomasz Kuczma. Pięknie wspominał i opowiadał o szkole były absolwent obecnie ksiądz z Kotłowa. Uczniowie umilili ten czas wspólnym śpiewaniem pieśni religijnych przy akompaniamencie gitary. Wniesiono obraz naszej Patronki Hanny Chrzanowskiej.
To wielkie szkolne wydarzenie – Jubileusz 50 - lecia jeszcze na długo pozostanie w pamięci i z pewnością będzie okazją do miłych wspomnień i wzruszeń.
Opracowała: mgr Alicja Schulz – nauczyciel bibliotekarz szkoły

 

 55-lecie szkoły

 

W dniu 9. listopada obchodziliśmy jubileusz 55 lat istnienia naszej szkoły.

Wspominaliśmy stare czasy, uroczystości i historyczne momenty w dziejach szkoły.

Dziękowaliśmy poprzednim dyrektorom szkoły za ich ogromny wkład w rozwój szkoły i za nadążanie za zmianami w dynamicznym świecie XX i XXI wieku. 

Spotkaliśmy absolwentów, którzy dzięki nam rozpoczęli swoją karierę, oraz tych, którzy związali swoje życie ze szkołą.

Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znamienitych gości, przedstawicieli urzędów i jednostek zaprzyjaźnionych ze szkołą, z którymi wiąże nas ścisła i serdeczna współpraca.

 

Po wspominkach i podziękowaniach nastąpiła część artystyczna spotkania - czyli koncert zespołu LADY & Gentlemen.

Zespół LADY & Gentlemen na scenie

Koncert zespołu na jubileuszu Medyka

Teraz czekamy tylko na kolejną, okrągłą 60-tą rocznicę!

Opracowali: Paweł Król, Alicja Schulz

Pin It